Month: December 2020

Paket Ripple ili kako funkcionira paket kriptovaluta

U posljednje vrijeme, zbog još jednog vrhunca Bitcoina, sve više ljudi razmišlja o ulaganju u kriptovalute. Ali kako započeti svoju avanturu s virtualnim valutama ako niste ulagali ranije? I za što su kriptovalute uopće korisne?

Kriptovaluta – praksa i ulaganje

Kriptovalute se mogu koristiti na više načina. Na primjer, za online kupnju – sve više internetskih trgovina prihvaćaju ih kao način plaćanja. Osim toga, već neko vrijeme moguće je kupiti nešto za stacionarne e-novčićeod marki koje pružaju mogućnost plaćanja virtualnim novcem u svojoj trgovini na blagajni. Međutim, za kupnju u supermarketu potreban je pravilno konfiguriran novčanik na telefonu u kojem će se čuvati kriptovaluta. Međutim, ne nudi svaka trgovina ovu opciju.

Trenutno se, međutim, e-valute se uglavnom ne koriste za kupnju, već za ulaganja. U kriptovalutu se ulaže pomoću špekulacije, odnosno procesa koji se sastoji od stjecanja odgovarajuće imovine i njene preprodaje kad cijena dosegne vrijednost koja je zadovoljavajuća za određenog ulagača. Međutim, postoje rizici povezani sa špekulacijama. To proizlazi ili iz pogrešne pretpostavke na početku (sredstvo gubi vrijednost ili ona stagnira) ili iz promašaja točke pucanja špekulativnog mjehurića (sredstvo brzo dobiva vrijednost, a zatim je gubi jednako brzo).

Iz tog razloga važno je prije ulaganja razumjeti osnove špekulacija s kriptovalutom kako ne biste na samom početku izgubili svu ušteđevinu.

Način kupnje kriptovalute

Neke kriptovalute mogu se rudariti. Rudarenje je kolokvijalni pojam za aktivnost rješavanja (koristeći snagu procesora) kriptografskih šifri. Zadatak “rudara” je stvoriti sljedeće blokove e-valute. Ljudi koji sudjeluju u procesu rudarenja valuta dobivaju određeni iznos u e-valuti koju su iskopali kao nagradu za pružanje svoje računalne opreme. Može li se postati rudar valuta tako da se dobije besplatnu kriptovalutu? Nažalost, ne – rudarenje zahtijeva posebno prilagođenu elektroničku opremu, tzv. hardver, a on troši električnu energiju. Što je hardver snažniji, to troši više električne energije.

Mjesto na kojem možete dobiti kriptovalute za novac je burza. Većina burzi posluje putem interneta i možete kupiti e-valutu za valutu fiat (tradicionalnu) ili e-valutu za drugu kriptovalutu. Međutim, nedavno su najveći investitori upozorili da se ne kupuje kriptovalute na burzama, uglavnom zbog slabe sigurnosti izvršenih transakcija – burze su prva mjesta koja će napadati hakeri koji traže nezakonit način za dobivanje e-valute.

Još jedno mjesto za kupnju je kripto-mjenjačnica. U mjenjačnici možete kupiti kriptovalutu karticom ili za gotovinu koja će se zatim poslati na navedenu adresu novčanika. U nekim gradovima funkcioniraju također bankomati za kriptovalute, odnosno stanice slične uobičajenim bankomatima koji služe za isplaćivanje tradicionalne valute, ali umjesto gotovinskih depozita i podizanja, mogu se koristiti za kupnju kriptovaluta.

Početnicima se preporučuje metoda paket s kriptovalutomu sklopu koje se može dobiti određena valuta besplatno.

Paket s kriptovalutom – ideja o proizvodu

Novi način učenja o ulaganju u e-valutu dostupan je već neko vrijeme. Riječ je o obrazovnim paketima s kriptovalutom. Tipičan obrazovni paket predstavlja komplet e-knjiga, webinara i materijala za obukunamijenjenih početnicima koji sanjaju o ulaganju u e-valutu. Uz takve pakete najčešće je priložen poseban kod ili kartica pomoću kojih možete besplatno primiti nekoliko jedinica odabrane kriptovalute i započeti prva ulaganja.

Većina paketa nudi zanimljive, opsežne materijale za obuku dostupne kao dio paketa i sadrže opsežan zbir informacija ne samo o najnovijim trendovima ulaganja u e-valute, već i o ulaganju općenito. Sve to zajedno čini pakete kriptovaluta izuzetno poželjnom opcijom za sve koji svoju avanturu žele započeti ulaganjem u virtualnu valutu.

Paket Ripple… za početnike

Ne može se poreći da je konkurencija na tržištu obuke, webinara ili dostupnosti obrazovnih materijala za investitore još jača nego prije nekoliko godina. Zanimanje za kriptovalute i investicije i dalje raste, što znači da su ljudi i dalje željni razvijati i umnožavati vlastito bogatstvo, a društvo treba nova rješenja na polju financijskog obrazovanja. Takvu mogućnost nude obrazovni paketi, uključujući vrlo popularni Paket Ripple.

Vrlo zanimljiva opcija, koju koriste u Paketu Ripple, je dodavanje besplatnog gratisa u obliku tzv. karte s Ripple Kodom. Ova kartica daje pristup internet stranici na kojoj će klijent pronaći jedinice kriptovalute Ripple dodijeljene njegovom računu kao besplatan poklon uz paket. Vrijedi napomenuti da se kartica s kodom dodaje uz svaki Paket Ripple, bez obzira na njegovu vrijednost. Sadrži login i lozinku za račun na kojem se čuvaju jedinice kriptovalute koje vlasnik paketa može isplatiti u svakom trenutku. Pristup računu imaju samo posrednik koji njime upravlja i klijent.

Što kupci kažu… Paket Ripple i internet recenzije

Paket Ripple se mišljenja inovativnom metodom pribavljanja obrazovnih materijala, kao i besplatne količine kriptovalute. Iz tog razloga mnogi se komentari mogu naći i među kupcima i na blogovima. Čini se da većina klijenata koji su kupili Paket Ripple o njemu izražavaju vrlo pozitivna mišljenja.

•           Vrlo brzo sam dobila materijale za obuku i kriptovalutu … mogu početi učiti od osnova

Nick: tuupišinadimak

•           Posrednik me malo uplašio, ali zahvaljujući njemu ne moram odmah ulagati u svoje kriptovalute, tako da dajem dobru ocjenu. Osim toga, Ripple je nedavno povećao vrijednost, vrlo je dobra valuta.

 Nick: tuupišinadimak

 •          Još ranije sam kupio valutu Ripple za nekoliko tisuća, a sada sam dobio pakete i karticu Ripple, posrednik se javio i tamo nešto objasnio, ali čekam dalje i učim

Nick: tuupišinadimak

 •          Već sam vidio slične pakete i vjerojatno su dostupni već godinama, ali ako se toliko zadržavaju na tržištu, ne može se poreći njihovu učinkovitost. Dobivate i kriptovalutu i obrazovanje – sasvim u redu ponuda

Nick: tuupišinadimak

Čini se da je Paket Ripple to dobro rješenje za početnike, spaja u sebi teoriju ulaganja i praksu u obliku vlastitih valuta. Komplet omogućuje pristup obuci, a također pruža mogućnost stjecanja iskustva ulaganjem u e-valutu Ripple. Jako velika prednost ove vrste proizvoda je to da klijent plaća samo obrazovne materijale, a kriptovalutu dobiva besplatno. Kao rezultat toga, možete brzo započeti svoje prvo ulaganje i svoju avanturu s kriptovalutama, koja može trajati još mnogo godina.

El Paquete Ripple o cómo funciona el paquete con la criptomoneda

Recientemente, debido a otro pico de Bitcoin, cada vez más personas se preguntan si deberían comenzar a invertir en criptomonedas. Pero, ¿cómo empezar tu aventura con las monedas virtuales si nunca antes has realizado inversiones? ¿Y para qué sirven las criptomonedas?

Criptomoneda – Práctica e inversión

Las criptomonedas se pueden utilizar de muchas formas. Por ejemplo, para hacer compras en línea : cada vez más tiendas en línea las aceptan como medio de pago. Además, desde hace algún tiempo se puede comprar cosas en tiendas tradicionales pagando con monedas virtuales,de las marcas que permiten pagos con las monedas virtuales en caja. Sin embargo, para hacer compras en un supermercado se requiere una billetera configurada correctamente en el teléfono donde se almacenará la criptomoneda. No todas las tiendas ofrecen esta opción.

Por el momento, las monedas electrónicas se utilizan principalmente no para compras, sino para inversiones. Se invierte en la criptomoneda a través de la especulación,es decir, el proceso de adquirir un activo adecuado y venderlo cuando el precio alcanza un valor satisfactorio para el inversor. Sin embargo, existen riesgos relacionados con la especulación. Tienen que ver con una suposición inicial incorrecta (el activo pierde valor o el precio no cambia) o cuando se pierde el punto de explosión de la burbuja especulativa (el activo gana valor rápidamente y luego lo pierde con la misma rapidez).

Por esta razón, es importante comprender los conceptos básicos de la especulación usando criptomonedas antes de invertir para no perder todos los ahorros ya al empezar.

Cómo comprar criptomonedas

Algunas criptomonedas se pueden excavar. Excavar es un término coloquial para la actividad de resolver cifrados criptográficos (utilizando la potencia del procesador). La tarea de los “mineros” es producir los siguientes bloques de las monedas electrónicas. Las personas que participan en el proceso de extracción de la moneda reciben una cierta cantidad de las monedas electrónicas que excavaron como recompensa por proporcionar su equipo informático para realizar los cálculos. Entonces, ¿convertirse en un minero de criptomonedas podría ser una forma de obtenerlas gratis? Desafortunadamente, no, excavar requiere equipo electrónico especialmente adaptado, la llamada excavadora, por lo que consume electricidad. Cuanto más potente es la excavadora, más electricidad usa.

El lugar donde se pueden conseguir las criptomonedas son las bolsas. La mayoría de las bolsas opera en línea y allá se puede comprar monedas electrónicas por moneda fiduciaria (tradicional) o por otras criptomonedas. Sin embargo, recientemente los mayores inversores han advertido contra la compra de criptomonedas en las bolsas,principalmente debido a la poca seguridad de las transacciones: las bolsas son los primeros lugares que pueden ser atacados por hackers que buscan una forma ilegal de obtener monedas electrónicas.

Otro lugar para comprar es una casa de cambio que vende criptomonedas. En la casa de cambio, se puede comprar una criptomoneda con tarjeta o efectivo, y después esta criptomoneda se enviará a la dirección de la billetera electrónica proporcionada. En algunas ciudades hay también cajeros automáticos de criptomonedas,es decir, máquinas similares a los cajeros automáticos ordinarios que emiten moneda tradicional, pero en lugar de depósitos y retiros de efectivo, se puede comprar criptomonedas.

Un método recomendado a los principiantes es El paquete con la criptomoneda, gracias al que se puede recibir la criptomoneda gratis.

El paquete con la criptomoneda: la idea del producto

Desde hace algún tiempo, existe una nueva forma de aprender a invertir en monedas electrónicas. Se trata de paquetes educativos con la criptomoneda. Un paquete educativo típico abarca un conjunto de libros electrónicos, webinarios y materiales de formación,destinado a principiantes que sueñan con invertir en monedas electrónicas. A este tipo de paquetes suele adjuntarse un código especial o una tarjeta con la que se puede recoger algunas unidades de la criptomoneda seleccionada de forma gratuita e iniciar las primeras inversiones.

La mayoría de los paquetes ofrece materiales de capacitación extensos e interesantes, disponibles como parte del paquete, y contiene un compendio extenso de información, no solo sobre las últimas tendencias en la inversión en monedas electrónicas, sino también sobre la inversión en general. Todo esto hace que los paquetes con la criptomoneda sean un artículo extremadamente deseable para cualquiera que quiera comenzar su aventura con inversiones en la moneda virtual.

El Paquete Ripple… para principiantes

No se puede negar que la competencia en el mercado de la formación, los webinarios o la disponibilidad de materiales educativos para inversores es más feroz que hace unos años. El interés por las criptomonedas y las inversiones sigue creciendo, lo que significa que la gente todavía quiere desarrollar y multiplicar su propia riqueza y la sociedad necesita nuevas soluciones en el campo de la educación financiera. Esta posibilidad la ofrecen los paquetes educativos, incluyendo el muy popular El Paquete Ripple.

Una opción muy interesante, usada en el Paquete Ripple,es agregar a la formación una bonificación en forma de la tarjeta con el Código Ripple. Esta tarjeta da acceso al sitio en el que el cliente encontrará las unidades de criptomonedas Ripple asignadas a su cuenta como un regalo gratuito, agregado al paquete. Vale la pena señalar que la tarjeta con el código se adjunta a todos los Paquetes Ripple, independientemente de su valor. Contiene el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta en la que se almacenan las unidades de criptomonedas que el propietario del paquete puede retirar en cualquier momento. Solo el intermediario que la gestiona y el cliente tienen acceso a la cuenta.

Qué dicen los clientes… el Paquete Ripple y las opiniones en la red

La opinión sobre el Paquete Ripple es que es un método innovador para obtener materiales educativos, así como una cantidad gratuita de criptomonedas. Por esta razón, se pueden encontrar muchos comentarios, tanto entre los clientes como en los blogs especializados. Parece que la mayoría de los clientes que han comprado el Paquete Ripple expresan opiniones muy positivas al respecto.

•           Recibí materiales de capacitación muy rápidamente y recogí la criptomoneda… Puedo comenzar a aprender desde cero

Nick: juancho

•           El intermediario me asustó un poco, pero gracias a él no tengo que invertir en mi criptomoneda de inmediato, así que al final tengo una buena opinión. Además, Ripple ha aumentado de valor recientemente, es una moneda muy buena.

 Nick: rickyrick

 •          yo ya compré antes la moneda Ripple por varios mil y acabo de recibir paquetes y la tarjeta, me contactó el intermediario para explicarme cosas, pero sigo esperando y revisando los materiales

Nick: lópez

 •          ya he visto paquetes similares y probablemente han estado disponibles durante años, pero si tantos años se mantiene en el mercado, no se puede negar su efectividad. Recibes también capacitación en criptomonedas: es una oferta bastante buena

Nick: pedrito

Parece que El Paquete Ripple es una buena solución para principiantes que combina la teoría de la inversión con la práctica en forma de monedas propias. El conjunto brinda acceso a la capacitación y también permite ganar experiencia en invertir en la moneda electrónica Ripple. Sin duda alguna lo mejor de este tipo de producto es que el cliente paga solo por los materiales educativos y recibe la criptomoneda de forma gratuita. En consecuencia, se puede comenzar rápidamente a invertir y comenzar la aventura con las criptomonedas que tienen el potencial de durar muchos años más.